Risorse utilizzate di ogni istanza attiva sul nodo nova1-fi

Risorse utilizzate su ogni nodo qui
Id Istanza: 0464efb5-4c71-442e-996a-41917c789898
Nome Istanza: XXXXXXXXXXXXX srl 50 gb
Ip Pubblico: XXXXXXXXXX
Utente: XXXXXXXXXXXX
Nodo: nova1-fi